• فارسی
  • English

گرمابه ها

گرمابه قجر ( موزه مردم شناسی)

گرمابه قجر از بناهای دوره صفوی است، که در حال حاضر به موزه مردم شناسی تبدیل شده است. ورودی گرمابه با چند پله به هشتی ساده و سپس با یک گردش به سربینه می رسد. سربینه بزرگ گرمابه نقشه هشت ضلعی دارد و هر ضلع آن دارای شاه نشین و طاق نما است. حوض بسیار زیبایی نیز در وسط سربینه قرار دارد. مابین سربینه و گرمخانه فضایی وجود دارد، گرمخانه دارای یک فضای مرکزی محدود و تعدادی فضای جانبی است. تزیینات گرمابه شامل کاشیکاری و طاق های رسمی بندی شده است.