• فارسی
  • English

مسجد مدرسه ها

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام

بنای اولیه مسجد و مدرسه شیخ الاسلام مربوط به یکی از امرای ترکمانیه به نام “آقاسی” است و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام در سال١۳۲۱ ه.ق آن را تجدید بنا کرد. سر در مدرسه ساده و با رسمی بندی بیست و چهار است. حیاط اصلی مدرسه به شکل هشت ضلعی است و بیش از سی حجره در یک طبقه دور تا دور آن را فرا گرفته است. در ضلع شرقی مقابل ایوان ورودی ایوان دیگری دیده می شود که دو ستون در جلو دارد و پشت آن فضای گنبد داری است. مسجد شیخ الاسلام به صورت شبستانی با ستون های سنگی ساخته شده و دارای محراب کاشیکاری شده است. پوشش مسجد طاق و تویزه آجری است.