مسجد مدرسه ها

مدرسه امید

نخستین مدرسه قزوین به شیوه آموزشی جدید است که در دوره قاجار، با همت سالار اکرم و مرحوم شهید قاضی ارداقی(از آزادیخواهان صدر مشروطه) در کنار عالی قاپو تاسیس شده است.

مسجد مدرسه سردار

زيباترين مدرسه قزوين در روزگار قاجار توسط دو برادر كه داراي منصب سرداري بوده و درجنگ هاي ايران و روس به شجاعت و لياقت شهرت داشتند ساخته شد. حسين خان و حسن خان سردار در سال ۱۲۳۱قمري با احداث اين مجموعه شاهكاري از معماري و

مسجد مدرسه صالحیه

مسجد – مدرسه صالحيه را بايد بزرگترين مركز علمي ايران در قرن سيـزدهم هجري دانست كه توسط مرحوم ملا حاج صالح برغاني ، برادرشهيد ثالث و صاحب كتاب ها وتاليفات فراوان در علوم اسلامي به سال ۱۲۶۲ قمري بنيانگذاري شده است.

مسجد مدرسه ملاوردیخانی

با آنكه موسس مدرسه ملاورديخاني بيش از يكصد سال پس از بناي مسجد به ساخت آن پرداخته و بنيانگذار مسجد “ حاجي ساروخان “ است ، ولي سالهاست مسجد و مدرسه را به نام مولاورديخاني مي شناسند . سال بناي مسجد ۱۰۶۹ و به روزگار شاه عباس

مسجد مدرسه پیغمبریه

در قسمت شمالي بقعه پيغمبريه ، مسجد و مدرسه كوچكي قرار دارد كه بر اساس كتيبه موجود توسط “ سارو تقي “وزير شاه عباس دوم در سال ۱۰۵۴هجري بنا شده است . ۱۱ حجره كه ۶ باب آن داراي ايوانچه است در سه ضلع مدرسه واقع شده و با پلكاني از

مدرسه التفاتیه

اين مدرسه كه يكي از كهن ترين مدارس موجود قزوين است در دوره ايلخاني توسط خواجه التفات بنا شده و داراي طرحي دو ايواني و يك طبقه است . سر در ورودي مدرسه كه با احداث خيابان تخريب شده در جانب جنوبي قرار دارد و كتيبه بسيار

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام

اين مدرسه كه در سده هاي پيش و به وسيله يكي از اميران تركمان قزوين تاسيس شده ، در دوره قاجار طي دو نوبت مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته كه تجديد بناي آن در ۱۳۲۱قمري توسط مرحوم ميرزا مسعود شيخ الاسلام به افزايش مسجد و دو حياط