قلعه ها

دژ شمیران

قلعه شميران در كنار درياچه سپيد رود بر بالاي تپه اي مرتفع و سنگي كه رود قزل اوزن از جنوب آن مي گذرد قرار دارد . پيشينه بناي آن را به دوران قبل از اسلام نسبت مي دهند و در طول سال هاي سده چهارم هجري تختگاه كنگريان – آل مسافر – بوده است.

قز قلعه

در ۲۰ كيلو متري شهرستان تاكستان و در كنار روستاي آبكلو بر فراز كوه سنگي يگانه اي بقاياي دژ عظيم و شكوهمند قز قلعه قرار دارد كه از كيلومترها دورتر قابل مشاهده است . اين قلعه از سه طرف به پرتگاه هاي عميق منتهي مي شود و تنها راه ورود

قلعه شیرکوه

اين قلعه كه بيدلان نيز خوانده مي شود در نزديكي روستاي باغدشت و بر فراز قله اي كه ۱۸۵۱ متر از سطح دريا ارتفاع دارد واقع شده است . بايد اين دژ را از استراتژيك ترين قلاع دفاعي اسماعيليان برشمرد ، زيرا در محل تقاطع طالقان رود و الموت رود قرار گرفته

قلعه لمبسر

بزرگترين و مستحكم ترين قلعه اسماعيليان در ايران  درسه كيلو متري  شمال شرقي شهر رازميان – مركز بخش رودبار شهرستان- قرار دارد كه دره هاي عميق نينه رود و لمّه در دسترسي به آن را از شرق و غرب غيرممكن ساخته اند و تنها از دو دروازه شمالي و

قلعه الموت

در شمال شرقي آبادي گازر خان و بر بلنداي كوهي از سنگ يكپارچه با ارتفاع ۲۱۰۰ متر ازسطح دريا كه به پرتگاه هاي مخوفي منتهي مي شود قلعه اي پرشكوه قرار دارد كه به گزارش حمدا… مستوفي نخست در سال ۲۲۶ هجري به دست داعي الي الحق حسن

میمون قلعه

در جنوب شهر قزوين قلعه اي در دو طبقه با دهليزهاي عمود بر هم و اتاق هاي جانبي وجود دارد كه گنبد ميانيش  فرو ريخته و بقايايي از هشت برج آن باقي است . عده اي آن را مهمان قلعه خوانده و گروهي به ميمون بن عون كاتب