• فارسی
  • English

بازار/سراها

بازار و سرای وزیر

این سرا رو به روی در شرقی قیصریه قرار دارد هشتی ورودی آن دارای حجره هایی با طاق های کاشیکاری است و بر فراز فضای مرکزی ورودی آن گنبدی آجری قرار دارد و یک نور گیر به قطر تقریبی یک متر روشنایی آن را تامین می کند سرای وزیر دارای حیاطی وسیع است و دور تا دور آن را حجره هایی در دو طبقه فرا گرفته اند این حجره ها بر روی صفه ای با ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار دارند.