مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان

هدف از این دستورالعمل اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به شماره ۵۳۲۳۱ مورخ ۲۳/۳/۸۹ است. ضوابط مجوز مشاغل و کسب و کارهاي خانگی مصوب ستاد، توسط وزارت کار و اموراجتماعی به دستگاه هاي اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. مجوز مشاغل کسب و کار خانگی، پس از تایید مراتب از سوي دستگاه اجرایی ذیربط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهاي تابعه صادر خواهد شد.

اهداف:

-شناسایی و توسعه ظرفیت هاي کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت هاي شغلی

– ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار

– کاهش هزینه هاي تولید و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابت

– افزایش بهره وري سرمایه و صرفه جویی در هزینه هاي جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده

-ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه هاي بالادستی و تشکل هاي خوشه اي،

اتحادیه ها ، تعاونی ها و صنوف

– تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

مستقل : منظور اشخاصی است که خود بصورت مستقل فرآیند تولید و ارائه خدمات، اعم از آموزش ، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار حسب مورد، مشاوره ، طراحی ، نوآوري، بسته بندي، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.

پشتیبان: منظوراشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت از تعدادي از شاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات ، اعم از آموزش ، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار حسب مورد ، مشاوره ، طراحی ، نوآوري ، بسته بندي ، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.

 

مجري : اشخاص حقیقی یا حقوقی که آمادگی اجراي طرح مشاغل خانگی به صورت پشتیبان یا به طور مستقل را دارند.

*مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی ، با شرایط زیر امکان پذیر است:

 

– انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی

– تناسب حجم تولید با شرایط و فضاي واحد مسکونی

– عدم ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی ، صوتی و بصري و رعایت کامل حقوق همسایگان

– عرضه و فروش محصول کالا و خدمات (در خارج از واحد مسکونی)

– عدم تردد غیرمتناسب با فضاي محل سکونت به ویژه در مجتمع هاي مسکونی

– مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی

دریافت مجوز مشاغل خانگی

کلیه متقاضیان مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام نمایند و در صورت داشتن شرایط لازم ، از سیستم کد رهگیري دریافت خواهند نمود. کدرهگیري اشخاص مستقل و پشتیبان ابتدا در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال می گردد. در صورت انتخاب گزینه فعالیت به شکل تعاونی، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد

 لیست رشته های مصوب

لیست رشته های مصوب مشاغل خانگی و صنایع دستی در قالب پی دی اف قابل دریافت است.

 

دانلود لیست رشته های مشاغل خانگی