غذاهای سنتی

قیمه نثار، شیرین پلو، آش دوغ، دیماج، کال جوش، دم کباب، آش آلو ( ارشته ) خوراک کپر گل از غذاهای سنتی استان قزوین است.