دستورالعمل نحوه تنظيم فرم اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي

تعاريف:

متقاضي يا متقاضيان:

الف) هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههايي از اين اشخاص هستند كه در مكان جغرافيايي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.

ب) هر مرجع صلاحيت دار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت

 

نشانه جغرافيايي:

نشانه اي است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه اي از كشور منتسب مي سازد. مشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد.

 

كشور مبدأ:

كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

 

كالا:

يعني هر گونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي

 

متقاضي يا متقاضيان ثبت نشانه جغرافيايي مي توانند با مراجعه به سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نشاني: www.sabt.gov.ir ضمن تهيّه و تنظيم اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي،  بانضمام مدارك لازم (پيوست۱) به اداره كل مالكيت صنعتي به نشاني: تهران- خيابان احمد قصير (بخارست)- خيابان چهاردهم- پلاك ۱۹ (۵۳ قديم) مراجعه نمايند.

 

 • حق الثبت هر اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه آن ۰۰۰/۱۵۰ ريال مي باشد كه توسط متقاضي به حساب سيبا (بانك ملي) به شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۵۰۰۱ بنام تمركز وجوه درآمد ثبتي اداره كل مالكيت صنعتي واريز مي شود.
 • اظهارنامه ثبت بايد در دو نسخه به زبان فارسي و بدون لاك گرفتگي، قلم خوردگي و پاره گي تنظيم گرديده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء گردد. لازم به ذكر است ذيل امضاء اشخاص حقوقي متقاضي ثبت ممهور به مهر گردد.

نحوه تكميل مندرجات اظهارنامه:

 

۱- مشخصات متقاضي/ متقاضيان:

۱-۱- چنانچه متقاضي مايل به ثبت نشانه جغرافيايي به نام خود (شخص حقيقي) است؛ بايد مندرجات اين بند را كه شامل مشخصات فردي وي مي باشد؛ تكميل نمايد.

 

۲-۱- چنانچه متقاضي ثبت نشانه جغرافيايي يك شركت، مؤسسه، انجمن، سازمان، نهاد و… باشد؛ اين بند تكميل گردد.

 • نام شخص حقوقي (نام شركت، مؤسسه، سازمان و…)
 • نوع شخص حقوقي كه مربوط به شركتها مي باشد (مسئوليت محدود، سهامي خاص، سهامي عام، تعاوني و…)
 • محل ثبت (شهرستاني كه شركت، مؤسسه و… در اداره يا واحد ثبت شركتهاي آن محل به ثبت رسيده است)
 • شماره ثبت (منظور شماره ثبتي است كه از طرف اداره يا واحد ثبت شركتها طي فرآيند به يك شركت، مؤسسه و… تعلق مي گيرد)
 • تابعيت (ايران يا هر كشور ديگر متقاضي ثبت)
 • مركز اصلي (محل فعاليت اصلي، امور مهم و مكاتبات و…)
 • سمت
 • نشاني
 • كد پستي
 • تلفن
 • نشاني پست الكترونيكي (ايميل)

 

۲- مشخصات نماينده قانوني:

 • چنانچه تقاضاي ثبت نشانه جغرافيايي براي شخص حقيقي توسط وكيل صورت گيرد؛ اين بند شامل مشخصات فردي وكيل مربوطه خواهد بود.

 

 • چنانچه متقاضي ثبت شخص حقوقي باشد؛ اين بند شامل مشخصات فردي عضو يا اعضاي هيئت مديره اي كه طبق آخرين روزنامه رسمي شركت، مؤسسه و… داراي حق امضاء مي باشند؛ خواهد بود.

 

 

 

۳- مشخصات دريافت كننده ابلاغها و اخطارها در تهران:

چنانچه متقاضي مقيم خارج از تهران باشد؛ اين بند توسط شخصي كه مي تواند دريافت كننده ابلاغها و اخطارهاي مربوطه در تهران باشد؛ تكميل مي گردد.

 

 

۴- توصيف نشانه جغرافيايي:

در اين بند متقاضي ضمن الصاق نمونه نشانه جغرافيايي درخواست شده براي ثبت، به تفصيل نشانه درخواستي را تشريح و اجزاي آنرا توصيف مي نمايد.

 

۵- درج آوانويسي و ترجمه آن:

در صورتيكه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمات غير فارسي مي باشد ضمن ارائه ترجمه آن، آوانويسي (تلفظ) آن كلمه يا عبارت به فارسي قيد گردد.

 

۶- كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول:

در اين بند كشوري كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل جغرافيايي توليد محصول (اعم از فراتر از استان، استان، شهرستان و يا منطقه اي كه توسط متقاضي دقيقاً معرفي خواهد شد) قيد    مي گردد.

 

۷- كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است:

در اين بند كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط مي باشد؛ ذكر مي گردد.

 

دانلود فرم اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي

ره آورد دريافت نشان جغرافيايي ونشان تجاري استان قزوين