درجه هنری

تعاریف:

مدرک درجه هنری، مدرکی است که پس از بررسی پرونده و آثار هنرمند توسط شورای ارزشیابی هنرمندان به وی اعطاء می شود.

آثار هنرمندان در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و به استناد متمم آيين نامه مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۱۲/۷/۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي  مورد بررسی قرار می گیرد و درجه هنری یک، دو، سه، چهار  بر اساس تجمیع نظرات و تصویب در جلسه اعطاء می شود.

 

لینک ها:

– شرایط دریافت درجه هنری

– فهرست افرادی دارای درجه هنری استان قزوین

 

فرم ها:

– فرم ارزشیابی