حوزه بازرگانی

شرح وظایف واحد بازرگانی و نمایشگاهی:

۱-برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی در سه سطح استانی،منطقه ای و ملی در استان
۲-برگزاری بازارچه های موقت نوروزی ،تابستانی،مناسبتی و.. در سطح استان
۲-معرفی صنعتگران صنایع دستی استان جهت شرکت در نمایشگاههای سایر استانها
۳-معرفی صنعتگران صنایع دستی استان جهت حضور در نمایشگاههای خارجی
۴- اطلاع رسانی نمایشگاهها ی داخل و خارج از کشور به صنعتگران صنایع دستی……
۵- ارائه تسهیلات در صورت تامین اعتبار در امر عرضه ،فروش و صادرات صنایع دستی به تولید کنندگانی که تمایل به انجام صادرات دارند.
۶- ایجاد و تقویت بازارچه های دائمی عرضه و فروش صنایع دستی
۷- مشارکت با دستگاههای اجرایی همکار جهت برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی