جواز تاسیس کارگاه

این مجوز برای افرادی که قصد احداث، راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید، اشتغال و توسعه دارند به مدت شش ماه صادر می شود تا در صورت تکمیل ظرفیت های موجود تبدیل به پروانه گروهی (کارگاهی) گردد.

مدارك مورد نياز صدور جواز تاسیس                                                                                                                     

  • تکمیل فرم تقاضا نامه
  • اصل تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
  • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )
  • تعداد ۱ قطعه عکس ۴×۳ مربوط به سال جاری
  • اصل آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار و یاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.
  • مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
  • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي

( ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی برای متقاضی زمین از شرکت مذکور در رشته ­هایی که آلودگی زیست محیطی دارند الزامی است.)

  • اصل اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
  • روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)

گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)