• فارسی
  • English

جشن انگور

در منطقه تاکستان به دلیل فراوانی باغ های انگور جشنی در هنگام برداشت محصول مرسوم است که در شهریور ماه برگزار می شود. در این جشن علاوه بر اجرای موسیقی بومی و سروده های محلی از تولید کنندگان انگور در محلات مختلف، از پدید آودندگان مرغوب ترین انگور، بیشترین انگور، نوع آوری در کار، داشت و برداشت انگور تجلیل می شود.