۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱

تولید کنندگان صنایع دستی با تکمیل اظهار نامه مالیاتی و اخذ مفاصا حساب از پرداخت مالیات معاف می شوند

بر اساس بخشنامه شماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ معاونت در آمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و طبق ماده ۱۴۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارگاه‌های صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف هستند.

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ اصلاحیه قانون فوق، تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی و اخذ مفاصا حساب مربوطه توسط مودیان و کلیه تولیدکنندگان صنایع دستی در موعد مقرر الزامی است و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر، و یا اسناد مرتبط مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات و جریمه و مجازات مقرر در قانون می‌شود.

آخرین زمان تسلیم اظهارنامه عملکرد هر سال مالی برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر ماه سال آینده خواهد بود.

*قوانین مالیاتی مرتبط با صنایع دستی به شرح زیر است.

ماده ۱۴۲ -درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است

ماده ۱۴۶ تبصره ۱ ـارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.