امور حقوقی

 • بررسی درخواست ها شکواییه ها و سایر مکاتبات دریافتی از واحدهای مختلف سازمان
 • جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات در تهران نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسش های به عمل آمده از طرف واحدهای و مقامات سازمان در زمینه مسائل حقوقی
 • تهیه متن قراردادهای منعقده
 • شرکت در جلسات، استماع نظرات و رسیدگی به دعاوی و رد یا قبول آنها
 • رسیدگی به شکایات واصله در حد در قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده
 • تهیه دادخواست حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ترغیب به پروندههای کیفری در مراجعه زیربط با هماهنگی سازمان مرکزی
 • حضور در مراجع قضایی و از ثواب بوی نسبت به دعوی اقامه شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بر علیه سازمان استان
 • تهیه پاسخ شکوائیه ها، درخواستها و تذکرات
 • اظهار نظر درخصوص شرایط املاک و مستغلات سازمان
 • انجام عملیات تجدید املاک واگذار شده
 • تهیه صورت مجلس های تجمعی و تفکیکی
 • اظهار نظر در خصوص تبدیل کاربری ها
 • تملک زمینهای مورد نیاز و واگذاری زمینهای مفروض
 • تعیین سنجش کردن زمین های واگذار شده (تحویل چهار میخ)
 • رسیدگی به اختلافات و اشتباهات املاک واگذار شده
 • اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرایط املاک
 • شماره گذاری املاک و کدگذاری
 • انجام اقدامات لازم در مورد توهین اسناد و واگذاری بانک رهن و رفع بازداشت آنها
 • تهیه پیش نویس مکاتبات با ادارات و سایر مراجع
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط