اعطای تسهیلات

مراحل معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات صنایع دستی در صورت داشتن پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی و مجوز مشاغل خانگی و فعال بودن در زمینه تولید به صندوق و یا بانک های عامل  به صورت زیر است:

  • دریافت فرم تقاضای تسهیلات صنایع دستی از کارشناس مربوطه
  • تحویل فرم درخواست به کارشناس تسهیلات پس از پر کردن آن توسط متقاضی
  • ارسال فرم مزبور به دبیرخانه جهت ثبت و دریافت شماره و تاریخ توسط کارشناس تسهیلات
  • ارسال فرم ها پس از ثبت در دبیرخانه به بانک عامل یا صندق جهت معرفی هنرمند و یا صنعتگر از طریق اداره کل
  • مراجعه حضوری متقاضی دریافت تسهیلات به صندوق و بانک عامل جهت آماده سازی مدارک و تشکیل پرونده حدود ۱۰ روز تا دو هفته پس از تسلیم فرم درخواست اولیه به کارشناس تسهیلات